HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT VỀ TƯ DUY, KHÁC VỀ CHẤT LƯỢNG

Xin chào Bạn đến với khoa Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Tây Bắc!


          Khoa Khoa học Sức khỏe được thành lập theo Quyết định số 465/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, sau 3 năm hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD).

Xem tiếp...
Lượt xem: 1136